ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഏറോനോട്ടിക്സിൽ 13 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ

hindustan-aeronautics-limited-hal-notification-2020


ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഏറോനോട്ടിക്സിൽ 13 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ
ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഏറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ 13 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


തസ്തിക , ഒഴിവ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഇ.എൻ.ടി) - 1

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പത്തോളജി) - 1

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (മെഡിസിൻ) - 4

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഒ.ബി. ജി) - 2

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സർജറി) - 1

സീനിയർ ഓഫീസർ (ഓർത്തോപീഡിക്) - 1

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) - 3


പ്രായപരിധി

45 വയസ്സ്.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) തസ്തികയ്ക്ക് പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്.


അപേക്ഷാഫീസ്

ആദ്യ രണ്ട് തസ്തികകൾക്കും അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപയാണ്.
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അപേക്ഷാഫീസില്ല.

ആർ.ടി.ജി.എസ് മുഖേന ഓൺലൈനായാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

തപാൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

അപേക്ഷയുടെ മാതൃക വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം,

Senior Manager (HR),
Hindustan Aeronautics Limited,
Medical & Health Unit,
Suranjandas Road,
Vimanapura Post,
Bangalore – 560017

എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് തപാൽ അയയ്ക്കുക.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് hal-india.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 20


Official Notification & Application Form


Official Notification & Application Form (Senior medical Officer-ENT,Pathology)


More Details

Post a Comment

Previous Post Next Post